ข้อมูลนักเรียน นักศึษา


วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
จำนวนนักเรียนนักศึกษา
ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563

ระดับชั้น

สาขางาน

จำนวน (คน)

รวมทั้งหมด (คน)

ปวช.1/1

ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

25

258

ปวช.1/2

การตลาด

2

ปวช.1/3

การบัญชี

34

ปวช.1/4

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

29

ปวช.1/5

ไฟฟ้ากำลัง

27

ปวช.1/6

ไฟฟ้ากำลัง

30

ปวช.1/7

อิเล็กทรอนิกส์

21

ปวช.1/8

ยานยนต์

30

ปวช.1/9

ยานยนต์

30

ปวช.1/10

ยานยนต์

30

ปวช.2/1

ธุรกิจค้าปลีก

15

177

ปวช.2/2

การตลาด

4

ปวช.2/3

การบัญชี

12

ปวช.2/4

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

22

ปวช.2/5

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

19

ปวช.2/6

ไฟฟ้ากำลัง

32

ปวช.2/7

อิเล็กทรอนิกส์

30

ปวช.2/8

ยานยนต์

20

ปวช.2/9

ยานยนต์

23

ปวช.3/1

ธุรกิจค้าปลีก

19

 

 

166

ปวช.3/2

การบัญชี

15

ปวช.3/3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25

ปวช.3/4

ไฟฟ้ากำลัง

22

ปวช.3/5

อิเล็กทรอนิกส์

24

ปวช.3/6

ยานยนต์

25

ปวช.3/7

ยานยนต์

36

ปวส.1/1

การตลาด

14

218

ปวส.1/2

การบัญชี

12

ปวส.1/3

ธุรกิจดิจิทัล

16

ปวส.1/4

ไฟฟ้ากำลัง

29

ปวส.1/5

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

17

ปวส.1/6

เทคนิคยานยนต์

29

ปวส.1/7

การดูแลผู้สูงอายุ

2

ปวส.1/8

การบัญชี

13

ปวส.1/9

ธุรกิจดิจิทัล

10

ปวส.1/10

ไฟฟ้ากำลัง

19

ปวส.1/11

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

9

ปวส.1/12

เทคนิคยานยนต์

30

ปวส.1/1(พิเศษ)

การบัญชี

11

ปวส.1/2(พิเศษ)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

ปวส.2/1

การตลาด

11

 

 

 

283

ปวส.2/2

การบัญชี

24

ปวส.2/3

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

28

ปวส.2/4

ไฟฟ้ากำลัง

37

ปวส.2/5

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

15

ปวส.2/6

เทคนิคยานยนต์

32

ปวส.2/7

การดูแลผู้สูงอายุ

3

ปวส.2/8

การบัญชี

14

ปวส.2/9

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

21

ปวส.2/10

ไฟฟ้ากำลัง

20

ปวส.2/11

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

21

ปวส.2/12

เทคนิคยานยนต์

35

ปวส.2/1(พิเศษ)

การบัญชี

10

ปวส.2/2(พิเศษ)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12

 

รวมจำนวนนักเรียนนักศึกษาภาคเรียนที่  1 / 2563
ระดับ ปวช.1 จำนวน 258 คน
  ปวช.2 จำนวน 177 คน
  ปวช.3 จำนวน 166 คน
  รวมระดับ ปวช. จำนวน 601 คน
  ปวส.1   จำนวน 218 คน
  ปวส.2   จำนวน 283 คน
  รวมระดับ ปวส. จำนวน  501 คน
นักเรียนนักศึกษาทั้งหมด จำนวน จำนวน 1,102 คน

ข่าวสาร / อัพเดท