หน้าหลัก / หลักสูตรที่เปิดสอน / ดาวน์โหลดไฟล์ / รักการอ่าน / ห้องเรียนออนไลน์ (LMS) / Center (MIS) / สมัครเรียนออนไลน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์

     มุ่งมั่นเป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคมได้

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่บัญญัติไว้

2. จัดโครงสร้างและการบริหารงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ

3. จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ของสำนักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา ( สมศ.)

4. จัดการศึกษาให้เป็นระบบและเอื้อต่อการเรียนรู้

5. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในการเรียนและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

6. มีการวิจัยและพัฒนาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

เป้าหมายของสถานศึกษา

1. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและความเป็นอิสระโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
   ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. มีการจัดสรรเทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

5. ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา

6. ผู้เรียนมีความสามารถด้านวิชาชีพสามารถสอบข้อทดสอบขององค์กรวิชาชีพ

7. ผู้เรียนใช้ภาษาต่างประเทศได้ทั้งด้านการฟังการอ่าน การเขียนและการพูด

8. ผู้เรียนมีความสามารถด้านกีฬาและมีพลานามัยสมบูรณ์

9. ผู้เรียนมีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนและสังคม

10. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามและปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย

11. ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

12. วิทยาลัยให้บริการและมีส่วนร่วมกับชุมชน

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 211 ถนนมิตรภาพ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

info@pctc.ac.th 0-4341-4199, 0-4341-5319

Copyright © 2017 Phon Commercial and Tecnical College