หน้าหลัก / หลักสูตรที่เปิดสอน / ดาวน์โหลดไฟล์ / รักการอ่าน / ห้องเรียนออนไลน์ (LMS) / Center (MIS) / สมัครเรียนออนไลน์

การบริหารการจัดการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ


การบริหารการจัดการศึกษา

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ จัดการศึกษาด้วยวิสัยทัศน์และปรัชญาการศึกษาที่ว่า “การศึกษาของชาวชนบท คืออนาคตของประเทศไทย” อำนวยการสอนโดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์  ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณชิยการ เป็นสถาบันอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๒๓ เป็นปีแรก  

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ บริหารงานและจัดการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพและด้านการศึกษา คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนกรรมการนักเรียนนักศึกษา

และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ประกอบด้วย  

  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  

๑.๑  สาขาวิชาพาณิชยการ

-  สาขางานการบัญชี

-  สาขางานการขาย

-  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                ๒.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

      ๒.๑  สาขาวิชาไฟฟ้า  

              -   สาขางานไฟฟ้ากำลัง

      ๒.๒  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  

              -   สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

       ๒.๓  สาขาวิชาเครื่องกล

              -  สาขางานยานยนต์ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

                ๑.   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ         

       ๑.๑   สาขาวิชาการบัญชี                                        

       ๑.๒  สาขาวิชาการตลาด

                     ๑.๓  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

                           -  สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

                ๒.   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  ประกอบด้วย ๓  สาขาวิชา คือ

                ๒.๑  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง        

                                -  สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า 

                                -  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

๒.๒  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์   

-  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

๒.๓  สาขาวิชาเครื่องกล      

-  สาขางานเทคนิคยานยนต์

๓. ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

 

ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพการสอนของคณาจารย์ด้วยการให้การอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การทำวิจัยในชั้นเรียน การสร้างสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน หลักการวัดและประเมินผล และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับวิชาชีพครู เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดไว้  โดยยึดหลักการศึกษาว่า กตัญญู  รู้วิชา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสร้างสังคม  จนทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาประสบความสำเร็จได้งานทำ และสามารถประกอบอาชีพอิสระใน สาขาที่สำเร็จการศึกษาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

ในการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยได้จัดให้มี ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการด้านการพยาบาล สนามกีฬา วัสดุครุภัณฑ์ของสาขาวิชาและอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะที่จำเป็นในการทำงาน การส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกประการณ์วิชาชีพที่ตรงกับสาขาวิชา จัดให้มีการทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความเจริญงอกงามด้านจิตใจ สังคม มีเจตคติ บุคลิกภาพและค่านิยมที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานและสังคม

วิทยาลัยส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ได้มีการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพของการพัฒนาฝีมือแรงงาน  พร้อมทั้งจัดมีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  ให้กับนักเรียนนักศึกษามาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งได้ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาจัดทำโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ อย่างกว้างขวาง ซึ่งครูผู้สอนได้สร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อนำไปใช้ ในการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วิทยาลัยได้จัดให้มีบริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยการสร้างการมีส่วนร่วมและการขยายโอกาสทางการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวิทยาลัย  อาทิการเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานวันครู ของสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  และองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ การให้บริการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพล   เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพล   การอบรมค่ายภาวะผู้นำให้แก่กลุ่มเยาวชน ด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอย่างสมเกียรติในวันสำคัญของชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงตามวัตถุประสงค์หลักที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมของการ  มุ่งใฝ่เรียน – เพียรทำดี - รักศักดิ์ศรี - มีประชาธิปไตย  รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษาในโอกาสสำคัญของทางอำเภอพล  อีกทั้งการบริการวิชาการด้านวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น – กัมพูชา - ลาว - เวียดนาม ทั้งภายนอกและภายในวิทยาลัย  เป็นต้น  

พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยการจัดโครงการการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ซึ่งได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากสถานประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี

วิทยาลัยได้มีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาดำรงตำแหน่งกรรมการสถานศึกษา ในการมีส่วนร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย และมีการกำกับดูแลวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัยและชุมชนภายใต้หลักธรรมมาภิบาล   และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการจนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและเป็นสถานศึกษาพอเพียง  โดยเฉพาะการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ในด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป โดยมีข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการตัดสินใจ ได้ทันต่อสถานการณ์ พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ โดยให้ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษากับต่างประเทศ การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานในสาขาวิชา   ต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ ทำให้บุคลากรของวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถและสามารถจัดการเรียนการสอนได้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน องค์กร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วิทยาลัยได้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยของผู้เรียน ครูและบุคลากรภายในวิทยาลัย โดยมีแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละส่วนงานซึ่งสามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการทำโครงการ งานกิจกรรม อาทิ งานตรวจสารเสพติด  งานตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา งานควบคุมการเข้าออกบริเวรวิทยาลัย  งานเวรปกครองประจำวัน  งานประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา  งานอบรมและบำบัดจิตใจนักเรียนนักศึกษาที่มีปัญหาพร้อมการติดตามผล   งานส่งเสริมวัฒนธรรมและทักษะชีวิต   งานบริการด้านสุขภาพนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร  งานบำเพ็ญประโยชน์และสมุดบันทึกความดี

 

วิทยาลัยได้สร้างความตระหนักด้านการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ  ให้กับผู้เรียน  ครู และบุคลากร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี   การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  การจัดทำโครงการ  งาน  กิจกรรม  โดยมีการประเมินผลและสรุปโครงการ  งาน กิจกรรมตลอดปีการศึกษา รวมทั้งการจัดการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพให้กับ ผู้เรียน  ครู และบุคลากร พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีสถานศึกษาหลาย ๆ แห่งมาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ได้ทำความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกับสถาบันในเครือ ร่วมกับโรงเรียนกระแสพัฒนา  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ ทำให้การประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัยมีการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น

จากการจัดการศึกษา ตามปรัชญา ปณิธาน และพันธกิจของวิทยาลัย รวมทั้งแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจำปีของวิทยาลัยซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ทำให้วิทยาลัยได้รับการยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  ในด้านเครือข่ายระหว่างประเทศ  วิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษานานาชาติโดยได้ทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยนางาซากิ เวสเลยัน และมหาวิทยาลัยโทคิวะ รวมถึงโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น  อาโอยาม่า School of Japanese  ประเทศญี่ปุ่น  มหาวิทยาลัยบาเกียวประเทศฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยดานัง ประเทศเวียดนาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาจิ่นหง เขตปกครองสิบสองปันนา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ประเทศกัมพูชา  ประเทศลาว  และภูฏาน  เพื่อให้นักศึกษาไทยและต่างประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม และยังส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพผู้เรียน จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรมนำชีวิต กิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา งานสดุดีวันพ่อแห่งชาติ  งานวันแม่ วิทยาลัยส่งเสริมกีฬาเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างสุขภาพอนามัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  โดยจัดการแข่งขันกีฬาภายในอย่างยิ่งใหญ่  ซึ่งเน้นการทำงานเป็นทีม  มีจิตสาธารณะ  รวมถึงปลูกจิตสำนึกการรู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  อันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างมากในสังคมไทย   สำหรับผลงานของนักศึกษาด้านกีฬา  ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้สถาบันและประเทศชาติ  อาทิ นายศรายุทธ  ชัยคำดี หรือ โจ้ ๕ หลา นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ผลงานทีมฟุตบอลเทคโนพล

วิทยาลัยได้มีการพัฒนางานทุกด้านอย่างต่อเนื่อง  ทั้งทางด้านการพัฒนาบุคลากรครู และนักเรียนนักศึกษา  จนส่งผลให้วิทยาลัยได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษาดีเด่น  ๒ สมัย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                และอีกกิจกรรมหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัย  คือการได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลประชาชน “เมืองพลคัพ” และ “ชุมแพคัพ” ชิงถ้วยพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้ว ๗ สมัยด้วยกัน นักฟุตบอลของวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสามารถจนทำให้ติดทีมฟุตบอลระดับประเทศ

                - เทคโนพลฯ เป็นสถานที่เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติ U๑๔ U๑๖ และ U๑๙ ปี

                - การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา MOU กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

                - การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนาธรรมนานาชาติกับประเทศจีน ใต้หวัน ไทย และญี่ปุ่น

  • ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชุมแพคัพ ๕ สมัย โดยได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
  • ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลเมืองพลคัพ  ๓  สมัย โดยได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

                วิทยาลัยได้ทำความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทซีพี.ออลล์ จำกัด (มหาชน) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ  อาทิเช่น  Koica องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศเกาหลีประจำประเทศไทย   Jica องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยให้การสนับสนุนบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลน    วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  โรงเรียนกระแสพัฒนา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ   และโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์  ได้มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสทางเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ที่เรียก “ADOC”  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประเทศไต้หวัน  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน สตรีและกลุ่มแม่บ้านรวมถึงประชาชนในเขตอำเภอพลและอำเภอใกล้เคียง  เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ลูกหลานชาวเมืองพลและอำเภอใกล้เคียงได้เรียนถึงปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอกใกล้บ้าน ดังปณิธานของผู้ก่อตั้งที่ว่า  “Near  Home University”   วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  จึงได้เปิดศูนย์บริการการศึกษาของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อรองรับความต้องการของผู้ปกครองและนักศึกษาในเขตภูมิภาคนี้ 

                สถาบันการศึกษาในเครือศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส  ชนะวงศ์  มุ่งฝึกฝนให้นักเรียนนักศึกษาเป็นคนดี กตัญญูกตเวที มีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจ  จึงได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ กันยายน  จัดให้มีการบริจาคโลหิตในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ของทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ 

                วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนและทรัพยากรบุคคล ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีภาวะผู้นำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมอาเซียน  กำลังเป็นวาระแห่งชาติที่สถาบันการศึกษาจะต้องติดตามให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาอย่างสูงสุด  โดยการพัฒนาจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด

                ด้วยประสิทธิภาพและความร่วมมือของบุคลากร   ความทุ่มเทของนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ จะเป็นสถาบันหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศไทย  สมดั่งวิสัยทัศน์  ของ ศ.ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ที่ว่า  “ความสำเร็จของลูกศิษย์ คือ พันธกิจของเรา”

****************************

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 211 ถนนมิตรภาพ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

info@pctc.ac.th 0-4341-4199, 0-4341-5319

Copyright © 2017 Phon Commercial and Tecnical College