หน้าหลัก / หลักสูตรที่เปิดสอน / ดาวน์โหลดไฟล์ / รักการอ่าน / ห้องเรียนออนไลน์ (LMS) / Center (MIS) / สมัครเรียนออนไลน์

แนะนำวิทยาลัย


1

     วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ เดิมชื่อโรงเรียนพลพณิชยการ ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น อำเภอพลอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 400 กิโลเมตร ห่างจากโคราช 115 กิโลเมตร และห่างจากขอนแก่น 70 กิโลเมตร นึกย้อนไปเมื่อเริ่มจัดตั้งโรงเรียนเมื่อ ปี พ.ศ. 2523 ระยะทาง 400 กิโลเมตรจากกรุงเทพนับว่าไกลพอสมควรเพราะถนน หนทาง ยวดยานพาหนะยังไม่สะดวกสบายเท่าทุกวันนี้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต จัดตั้ง อาจารย์แพทย์หญิงเพ็ญแข ชนะวงศ์ เป็นผู้จัดการและอาจารย์รังสรรค์ ชนะวงศ์เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของวิทยาลัย นอกจากทั้งสามท่านข้างต้นแล้ว ยังมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาอีกหลายท่าน เช่น ศ.ดร. แนม บุญสิทธิ์ 
ศ.ดร. สมบูรณ์ สรุงบุญมี จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์บุญเรือง ถาวรสวัสดิ์ อดีต ส.ส.จังหวัด ขอนแก่น อาจารย์สุชาติ ธีราธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนดุสิตพาณิชยการท่านกรุณามาวางแผนปูพื้นฐานการจัดการเรียน การสอนและให้ บริการแก่นักเรียนนักศึกษาเมื่อเริ่มจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการจนกระทั่งเปิดสอนสาขาเกษตรกรรมเละช่างอุตสาหกรรม จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ดังเช่นทุกวันนี้ ในปีการศึกษาแรกวิทยาลัยมีอาคารหลักประกอบด้วยอาคาร 1 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
4 ชั้น 32 ห้องเรียนและอาคาร 2 เป็นรูปตัวแอล 9 ห้องเรียนรวมทั้งยังมีอาคารทรงไทย ซึ่งขณะนี้รื้อสร้างเป็นอาคาร 9 มีตึกธุรการซึ่งท่านผู้อำนวยการดัดแปลงมาจาก ปั๊มน้ำมันเก่าให้เป็นรูปของสำนักงานซึ่งก็ใช้ได้ดีจนถึงปัจจุบัน 
        เมื่อแรกเปิดสอนในปีการศึกษา 2523 โรงเรียนเปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาประกอบด้วย การบัญชี การขาย และเลขานุการ จากนั้นก็ขยายหลักสูตรให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมทั้งนี้แนวความคิดในการจัดตั้ง วิทยาลัยของท่านผู้อำนวยการท่านต้องการอำนวยความสะดวกและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กห่างไกลไม่ต้องเสี่ยง เข้าไปเรียนในตัวเมืองที่รังแต่จะมีปัญหา แนวคิดของท่าน คือ ให้วิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัย ซึ่งในระยะหลังได้พัฒนามาเป็นคำขวัญของโรงเรียนว่า

2

 

ปีการศึกษา 2525
      วิทยาลัยขยายหลักสูตรระดับ ปวช. อีก 1 สาขาวิชา คือ ธุรกิจสถานพยาบาลนับเป็นสถาบันแรกที่เปิดสอนโดยมุ่งให้ผู้สำเร็จ การศึกษามีทางเลือกสามารถไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานบัญชี พนักงานธุรการพนักงานการเงินในสถานพยาบาลทุกขนาด ทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังประกาศใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) รับสมัครผู้สำเร็จชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อเป็นระยะเวลา 2 ปี อัตราเงินเดือนเท่าอนุปริญญา หรือ ปวส. ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการก็เปิดสอนเช่นเดียวกัน
ปีการศึกษา 2526
      เป็นปีที่มีผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกในระดับ ปวช. วิทยาลัยจึงเปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี การตลาด และเลขานุการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะเรียนต่อของลูกศิษย์รุ่นแรก ในระหว่างนี้อาจารย์รังสรรค์ ชนะวงศ์ อาจารย์ใหญ่ได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ แต่ก็ยังคงดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่อยู่เช่นเดิม ในระยะนี้โรงเรียนได้สร้างอาคาร 3 เพิ่มขึ้นอีก 1 หลังรวมทั้งปรับปรุง หอพักภายในให้ได้มาตรฐานทั้งหอพักหญิงและหอพักชาย
ปีการศึกษา 2528
      โรงเรียนขยายหลักสูตร ปวส. สาขาวิชาธุรกิจบริการ เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาวิชา
ปีการศึกษา 2529
      อาจารย์รังสรรค์ ชนะวงศ์ ลาออกจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยจึงแต่งตั้งให้อาจารย์เด่น พลวิเศษ เป็นอาจารย์ใหญ่ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งอยู่ปีเศษก็ลาออกไปปฏิบัติหน้าที่ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ โรงเรียนจึงแต่งตั้งให้อาจารย์ศิริพร ชนะวงศ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในปีการศึกษา 2532 และ 2533

ปีการศึกษา 2533
       เป็นปีการศึกษาแรกที่วิทยาลัยจัดตั้งคณะวิชาอุตสาหกรรม โดยเปิดสอนระดับ ปวช. สาชาช่างไฟฟ้าเป็นสาขาวิชาแรก
ปีการศึกษา 2534
        วิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคาร 5 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น รวม 10 ห้องเรียน เพื่อรองรับนักเรียนประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมและในปีการศึกษานี้ อาจารย์ศิริพร ชนะวงศ์ได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับ 
ปริญญาโท การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยจึงแต่งตั้ง 
นายเล็ก พงษ์สมัครไทยดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปีการศึกษา 2535
       อาจารย์กษม ชนะวงศ์ ได้สำเร็จการศึกษาวิศวอุตสาหการระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสอลิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมบริหารงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการรับผิดชอบงานก่อสร้างขนาดใหญ่ของวิทยาลัยผลงานการก่อสร้างของอาจารย์กษม ชนะวงศ์ ประกอบด้วย อาคาร 9 อาคารโรงอาหารหลังใหม่ อาคารหอพักเฟื่องฟ้า ตึกญี่ปุ่น อาคารยิมเนเซี่ยม การปรับปรุงอาคาร 2 จากชั้นเดียวให้เป็นอาคาร 3 ชั้น ศาลาญี่ปุ่นและอื่น ๆ
ปีการศึกษา 2536
       กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกเลิกหลักสูตร ปวท. และให้เปิดสอน ปวส. แก่ผู้สำเร็จมัธยมปลายเป็นเวลา 3 ปีซึ่งใช้ได้เพียง ปีการศึกษาเดียวก็ยกเลิกและปรับแผนใหม่เป็นเรียน 2 ปี 1 ภาคฤดูร้อนซึ่งวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนเป็นการสนองตอบ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษานี้วิทยาลัยได้รับเกียรติ คือได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นรับรางวัล พระราชทานปีการศึกษา 2536 ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดที่สถานศึกษาพึงจะได้รับ
ปีการศึกษา 2539
       องค์การไจก้าแห่งประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนการก่อสร้างอาคารของโรงเรียน 1 หลัง มูลค่า 6 ล้านบาท โดยให้ชื่อว่า “ ตึกญี่ปุ่น “ การก่อสร้างใช้เวลา 1 ปี ทำพิธีเปิดในงานวันสถาปนาโรงเรียนปีการศึกษา 2540 โดย ฯพณฯ ฮิโรชิ โอตะ เอกอัครราชทูต ญี่ปุ่นประจำประเทศไทยในขณะนั้นเป็นประธาน “ ตึกญี่ปุ่น “เป็นสัญลักษณ์ของความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทย และเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ
ปีการศึกษา 2540
       เปิดสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในระดับ ปวส.
ปีการศึกษา 2542
       วิทยาลัยได้กำหนดโครงการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปิดสอนระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี หลังอนุปริญญา ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ทั้งนี้เป็นไปตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้อำนวยการในเรื่องของ “ มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน” “ หรือ “ Near Home University”
ปีการศึกษา 2543
       วิทยาลัยขยายหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ และ ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น
ปีการศึกษา 2544
       วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับ ปวช. 5 สาขาวิชาประกอบด้วย
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการขาย
3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5. สาขาวิชาช่างยนต์
         ระดับ ปวส. 5 สาขาวิชาประกอบด้วย  
1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
ปีการศึกษา 2546
       วิทยาลัยทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. พุทธศักราช 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สาขาวิชาพาณิชยการ

สาขางานการบัญชี / สาขางานการขาย / สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2.1 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

2.2 สาขาวิชาเครื่องกล

  • สาขางานยานยนต์
       วิทยาลัยได้ทำการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. พุทธศักราช 2546 ของสำนักงานคณะกรรมการการชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

1.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ( สาย ปวช. และ ม.6 )

- สาขาวิชาการบัญชี

- สาขาวิชาการตลาด

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

2. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ( สาย ปวช. )

- สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

- สาขาวิชาเครื่องกล

สาขางานเทคนิคยานยนต์

3. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ( สาย ม.6 )

- สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

- สาขาวิชาเครื่องกล

- สาขางานเทคนิคยานยนต์


ปีการศึกษา 2547
        วิทยาลัยได้เปิดสอนระดับ ปวส. 3 สาขาวิชาประกอบด้วย
1. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รับผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ รับผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
3. สาขาวิชาช่างยนต์ รับผู้จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย

      ระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 ตุลาคม 2547 คณะกรรมการประเมินภายนอกของ สมศ.ได้เดินทางมาประเมินประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานตัวบ่งชี้
ของ สช. และ สมศ.


ปีการศึกษา 2548
       รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างศาลาญี่ปุ่นมูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท อำนวยการก่อสร้างโดย
อาจารย์ดร.กษม ชนะวงศ์ รองผู้อำนวยการ เพื่อให้มูลนิธิหมอกระแส ชนะวงศ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ดำเนินการอบรมเด็กและเยาชนตามโครงการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชนบทกิจกรรมสาธารณะของสังคม
และกิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษาของโรงเรียนซึ่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจำประเทศไทยได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดศาลาญี่ปุ่นในงานวันสถาปนาโรงเรียนเมื่อเดือนสิงหาคม 2548
ปีการศึกษา 2549
      วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการได้ลงนามตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
( กศ.ม.) สาขาวิชาบริหารการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาและหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา

     นอกจากนั้นศาสตราจารย์ดร.กระแส ชนะวงศ์ยังได้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียสถาบันอุดมศึกษา เอกชนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งอยู่ที่ ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นมีนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ดำรงตำแหน่งนายกสภาวิทยาลัย และมีดร.กษม ชนะวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เริ่มเปิดสอนปีการศึกษา 2545 คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี 
การตลาด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตร 4 ปี และต่อเนื่อง 2 ปีคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2550วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเปิดสอนระดับ ปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือ 
M.B.A. บัณฑิตจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้รับการรับรองคุณวุฒิ จากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)


ปีการศึกษา 2550
        วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ได้รับความร่วมมือจากองค์การความร่วมมือประเทศเกาหลีใต้ ที่เรียกว่า “KOICA” ส่งอาสาสมัคร
ชาวเกาหลี จำนวน 2 คน คือ Miss Kim Ji Yon สอนภาษาเกาหลีและ Mr. Kim Chon Su สอนวิชาเทควันโดและโรงเรียนยังได้รับ การสนับสนุนคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่องจัดเป็นห้องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนนักศึกษา วิชาช่างอุตสาหกรรม 
“Forum Engineering Room”

      ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ได้เข้าแข่งขันคัดเลือกสถานศึกษา อาชีวศึกษา เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน 
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 โดยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เพื่อไปแข่งขันในระดับเขตตรวจราชการที่ 7 และผลการคัดเลือกประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551ให้วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ได้รับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดใหญ่ของเขตตรวจราชการที่ 7 และเมื่อวันที่ 
30-31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการประเมินภายนอกของ สมศ.ได้เดินทางมาประเมินประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ สอศ. และสมศ. รอบที่ 2


ปีการศึกษา 2551
          วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการได้จัดพิธีเฉลิมฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทานดีเด่น โรงเรียนอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ 
ระดับเขตตรวจราชการ 7 อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 และในปีนี้ โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการได้ส่ง
นักเรียนระดับปวช. 3 และนักศึกษาระดับปวส. 2 เข้าประกวดนักเรียนนักศึกษา ดีเด่นรางวัลพระราชทาน ซึ่งนักศึกษาระดับปวส. 
และ 2 คือนางสาวอรพรรณ คลังเรือง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551 
ในระดับจังหวัดขอนแก่น ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในด้านวิชาการและด้านผู้เรียน ให้เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข

       วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการได้รับการอนุมัติจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มจำนวน 22 เครื่อง เพื่อรองรับการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดสื่อประกอบการเรียนการสอนให้พอเพียงต่อการใช้งานของผู้เรียนและได้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานประเมินภายนอก ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในระบบการเรียนการสอนให้แก่สังคม ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาอีกด้วย

         วิทยาลัยได้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษากับต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศโดยมีนักศึกษา จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ประเทศเวียดนาม วิทยาลัยได้จัดส่งบุคลากรและนักศึกษา ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเวลา 1 ปี

          วิทยาลัยได้ส่งเสริมบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเอง โดยการสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยใน
ปีการศึกษา 2551 มีบุคลากรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 9 คน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ศูนย์บริการการศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551

           ทางด้านวิชาการ วิทยาลัยได้เปิดสอนสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการกับโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจซึ่งเป็น
การเรียนการสอนระบบทวิภาคี มีผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดี นักเรียนที่เข้าโครงการนี้จะได้รับทุนจาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ปีละ 5,000 บาท ถือว่าเป็นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล เพราะนักเรียนกลุ่มนี้
จะเรียนระบบ Video Conference Room เป็นการส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม

ปีการศึกษา 2555
                  ปัจจุบันเปิดสอนในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาเทคนิคยานยนต์ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาธุรกิจค้าปลีก สาขาการขาย สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการตลาด สาขาการบัญชี และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 211 ถนนมิตรภาพ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

info@pctc.ac.th 0-4341-4199, 0-4341-5319

Copyright © 2017 Phon Commercial and Tecnical College