หน้าหลัก / หลักสูตรที่เปิดสอน / ดาวน์โหลดไฟล์ / รักการอ่าน / ห้องเรียนออนไลน์ (LMS) / Center (MIS) / สมัครเรียนออนไลน์

สัญลักษณ์วิทยาลัย


ตราประจำวิทยาลัย

วงกลม หมายถึง ความสมานสามัคคีกลมเกลียว

ฟันเฟือง หมายถึง ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

เรือใบ หมายถึง ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

สายฟ้า หมายถึง ประเภทวิชาไฟฟ้ากำลัง

รวงข้าว หมายถึง ประเภทวิชาเกษตรกรรม

 

ปรัชญาของวิทยาลัย

"กตัญญู รู้วิชา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำสร้างสังคม"

กตัญญู หมายถึง การปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนรู้จักคุณความดีของบุคคลที่ได้กระทำไว้กับเรา และ พยายามทุกวิถีทางที่จะทดแทนบุญคุณ ความดีของผู้นั้นเท่าที่โอกาสจะเอื้ออำนวย

รู้วิชา หมายถึง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาสามัญ มีทักษะในสาขาวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพนั้น

กีฬาเด่น หมายถึง การส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาออกกำลังกาย เล่นกีฬาตามความสามารถของตนเอง รวมทั้งการรู้จักรักษาสุขภาพกาย สุุขภาพใจให้สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะศึกษาเล่าเรียนตลอดเวลา

เน้นคุณธรรม หมายถึง การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกิริยามารยาท มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ประหยัด มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร และยึดมั่นในหลักปฏิบัติตามศาสนาที่ตนเองนับถือ

นำสร้างสังคม หมายถึง มุ่งเน้นในการพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสังคมและชุมชน ผู้เรียนมี ความพร้อมในการดำเนินชีวิตในสังคม เป็นผู้นำในการพัฒนาและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

 

 

คำขวัญของวิทยาลัย

การศึกษาของชาวชนบท คืออนาคตของประเทศไทย

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 211 ถนนมิตรภาพ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

info@pctc.ac.th 0-4341-4199, 0-4341-5319

Copyright © 2017 Phon Commercial and Tecnical College