การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ประจำปีการศึกษา 2560


การเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ ประจำปีการศึกษา 2560
*******************
      เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนนักศึกษา   รายละเอียดดังนี้
ข้อ 1       คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนนักศึกษา
1.1         ผู้ที่ลงสมัครในตำแหน่งประธานสภาการนักเรียนนักศึกษา จะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2
1.2     มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองความประพฤติ 1 คน
1.3     มีหัวหน้าสาขาวิชารับรองความประพฤติ 1 คน
1.4     มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมทุกภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
ข้อ 2    การสมัครรับเลือกตั้ง
2.1     ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
2.3     หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ใช้วิธีจับฉลาก
ข้อ 3      หลักฐานการสมัคร
3.1     รูปถ่ายสวมเครื่องแบบนักเรียนปัจจุบันขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป
3.2     สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา
ข้อ 4    การหาเสียง
4.1        ข้อบังคับในการหาเสียง
4.1.1      ต้องไม่หาเสียงขณะกำลังเรียน
4.1.2      ต้องดำเนินการภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
4.1.3      ต้องไม่นำความเดือดร้อนเสื่อมเสียมาสู่วิทยาลัยและผู้อื่น
4.1.4      ต้องใช้ภาษาทั้งในการหาเสียงแถลงนโยบาย รวมทั้งการพิมพ์และโฆษณา ด้วยถ้อยคำที่สุภาพไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย และขนบธรรมเนียมอันดีงาม
4.2         ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งมีสิทธิว่ากล่าวตักเตือนหรือห้าม ปราม หรือถอนใบสมัครของผู้  ได้รับการเลือกตั้งฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับในการหาเสียง
ข้อ 5      ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
          นักเรียนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
ข้อ 6    การนับคะแนน
6.1    ให้มีการประชุมกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงเพื่อตกลงหลักเกณฑ์ พิจารณาบัตรดีบัตรเสีย และวิธีการนับคะแนนให้เป็นที่ชัดเจนก่อนการเลือกตั้งและต้องประกาศชี้แจงให้ นักเรียนทั้งหมดทราบก่อนลงคะแนนเสียง
6.2    การตรวจนับคะแนนให้คณะกรรมการเลือกตั้ง ทำการนับคะแนนภายหลังจากหมดเวลาเลือกตั้งที่กำหนดไว้เมื่อคณะกรรมการเลือก ตั้งนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้นำผลการนับคะแนนเป็นลายลักษณ์อักษรส่งต่อประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และต้องเก็บบัตรคะแนนไว้ทั้งหมดจนกว่าจะมีการประกาศแต่งตั้ง
6.3    การนับบัตรคะแนนเลือกตั้งต้องนับให้เสร็จในวันเลือกตั้ง
6.4     ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีสิทธิส่งผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ การลงคะแนนและการตรวจจับได้หน่วยละ1 คนผู้แทนมีสิทธิทักท้วงทันที เมื่อพบว่ามีข้อผิดพลาด
ข้อ 7    ผลการเลือกตั้ง
7.1     นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสภานักเรียนสภานักเรียน
          นักศึกษา
7.3      ให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้ประกาศผลการเลือกตั้ง
 
คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้กำหนดการเลือกตั้งไว้ดังนี้
วันที่ 15-22    พ.ค. 2560             รับสมัคร
วันที่ 23-26    พ.ค. 2560              ช่วงเวลาหาเสียง
วันที่ 29-31    พ.ค. 2560              แนะนำตัวหน้าเสาธง (หลังเคารพธงชาติ)
วันที่ 1-2        มิ.ย. 2560              Debate นโยบาย (เฉพาะหัวหน้าพรรค)
วันที่ 6           มิ.ย. 2560              เลือกตั้ง
*********
 

ข่าวสาร / อัพเดท