ในวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการจัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดในการเรียนการสอน E-Learing วิทยากรจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเป็นอย่างสูงยิ่ง


จัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดในการเรียนการสอน E-Learing

ในวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการจัดอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดในการเรียนการสอน E-Learing โดยวิทยากร
  • ท่านอาจารย์ณรงค์ ชูสกุล (ระบบ E-Learing โดยใช้ MooDle)
  • ท่านอาจารย์ปรมินทร์ นวลอินทร์ (ระบบ E-Learing โดยใช้ Google Class Room)
  • ท่านอาจารย์พิชานนท์ สว่างโรจน์ (ระบบ E-Learing โดยใช้ OBS Studio)
วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการขอขอบพระคุณวิทยากรจากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียเป็นอย่างสูงยิ่ง

ข่าวสาร / อัพเดท