สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง สาขาคอมพิวเตอร์ ของเราชาวเทคโนพลฯ ได้ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 11 รายการ ได้แก่
1. การสร้างเว็บเพจ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ปวส. (75 คะแนน เหรียญเงิน)
2. การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6 ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ปวส. (81 คะแนน เหรียญทอง)
3. การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ปวส. (84 คะแนน เหรียญทอง)
4. การใช้โปรแกรม Microsoft Access 2010 ประเภทเดี่ยว ระดับ ปวส. (55 คะแนน เข้าร่วมแข่งขัน)
5. การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ปวส. (48 คะแนน เข้าร่วมแข่งขัน)
6. การใช้โปรแกรมสื่อประสมมัลติมีเดีย ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ปวส. (79 คะแนน เหรียญเงิน)
7. การสร้างเว็บเพจ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ปวช. (86 คะแนน เหรียญทอง)
8. การเขียนโปรแกรมภาษา C++ ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ปวส. (25 คะแนน เข้าร่วมแข่งขัน)
9. การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ปวช. (83 คะแนน เหรียญทอง)
10. การใช้โปรแกรม Microsoft Office 2010 ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ปวช. (73 คะแนน เหรียญเงิน)
11. 6. การใช้โปรแกรมสื่อประสมมัลติมีเดีย ประเภทเดี่ยว ระดับชั้น ปวช. (36 คะแนน เข้าร่วมแข่งขัน)

สรุปผลการแข่งขัน
ส่งเข้าร่วมแข่งขัน 11 รายการ
เหรียญทอง 4 เหรียญ
เหรียญเงิน 3 เหรียญ
รวม 7 เหรียญ
เข้าร่วมแข่งขัน 4 รายการ
รวม 11 รายการ
 

ข่าวสาร / อัพเดท