• การศึกษาของชาวชนบท คือ อนาคตของประเทศไทย
  • โปรดใช้ GoogleChrome หรือ FireFox ในการใช้งานเว็บไซต์

คำขวัญ

การศึกษาของชาวชนบท
คืออนาคตของประเทศไทย

ปรัชญา

กตัญญู รู้วิชา กีฬาเด่น
เน้นคุณธรรม นำสร้างสังคม

อัตลักษณ์

เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ

เอกลักษณ์

สัมพันธ์ชุมชน ทั้งในและต่างประเทศ
ด้วยคุณธรรมและกิจกรรมที่หลากหลาย

manager ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
ผู้รับใบอนุญาต
manager อาจารย์กษมา ชนะวงศ์
ผู้อำนวยการ
manager ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์
ที่ปรึกษาวิทยาลัย