วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ


คำขวัญ

การศึกษาของชาวชนบทคืออนาคตของประเทศไทย

ปรัชญา

เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ

อัตลักษณ์

แหล่งเรียนรู้ สู่ชุมชน

เอกลักษณ์

มีทักษะ จิตอาสา

ข่าวสาร / อัพเดท